Manuela Vukić – CV

Manuela Vukić, mag.ing.agr., mlađi istraživač na projektu
Manuela Vukić rođena je 8. studenog 1996. godine u Rijeci. Osnovno i srednje obrazovanje
stiče u Crikvenici. Po završetku opće gimnazije upisuje preddiplomski studij Animalne znanosti na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu upisuje diplomski studij Ribarstvo i lovstvo te 2021. godine brani diplomski rad pod naslovom “Tehnika i nadzor tunolova u službi marikulture temeljene na ulovu u Jadranskom moru” na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. Godine 2020. sudjeluje u Programu nacionalnih promatrača Ministarstva poljoprivrede, a 2021. godine u projektu “Atlantic-wide research programme for bluefin tuna(GBYP Phase 10); bluefin tuna growth rate at farms” kao asistent u istraživanju. Svoj rad na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata započinje u lipnju 2022. godine u zvanju mlađeg istraživača na projektu “INTEL-MARIC”. Istraživački interesi vezani su za marikulturu, analizu ekološke prihvatljivosti uzgoja ribe, tehnološke i uzgojne inovacije u marikulturi, recirkulacijske akvatične sustave te analizu socio-ekonomskog utjecaja ribarskog sektora u Hrvatskoj.

<< Djelatnici